Make your own free website on Tripod.com
Eng Name èÍàÅè èÍ ÒÁÊØÅ ÕèÍÂÙè âÃ. Email
Bobby êÍÕé     82/36 .ØÅÇÔÂì .ÊÇÑ ÅèÑ Á. 10170 424-8498, 435-4483 fbusrac@nontri.ku.ac.th
Boot Boot ØÁÀÕÃì ÑÁÕÃÒì 171/19 .ËÅâÂÔ ÅÍÑ àÒà Á. 10220 523-9329, 531-2991  
Boy Í ÍØÇÑì ËÇÑÇÔÒà 30/427 . ÙÊØÇÃà .ÊØÒÀÔÒÅ 1 ÖØèÁ Á. 10230    
Dean & Dear Õ & àÕÂÃì     52/577 àÁÍÍÒÕ .13 .áéÇÑÐ ÒàÃç .ØÃÕ 11120 584-3668-9  
Eang àÍÕé ÇÔâÃì ÑéÃÔÁÅ 2/3 .ÃÁÃÒÕ ÒÅÑ Á. 10700 434-6627 wiroj@writeme.com
Im ÍÔèÁ ÅÊÔÔ ÀÙÁÔÇÊÐ 52 .ÃèÇÁÁÔà .Ôá Òä Á. 10400 245-8677 pwasana1@ibm.net
It ÍÔ° ÃÕÅ ÀÙÁÔÇÊÐ 52 .ÃèÇÁÁÔà .Ôá Òä Á. 10400 245-8677 pwasanat@sprintmail.com
Jack áê âÃÃÒ ÔÃÊÒà 6 .ÅÒÃéÒÇ 88 ÒÐÔ Á. 10310 933-6211  
Joe â ÃÃ ÇÑÊÁÑÔ ÃÃ.ÍØÒÅÁÕÃÑì 2066/2 .ÃÒÔÇÒÊÃÔÃì .18 ÂÒÒÇÒ Á. 10120 678-4612 mnrkin@loxinfo.co.th
Laa ÅèÒ ÍÑÅÕ ÑÂÃÄÉì 15 .àÍÁÑ 6 .ÊØØÁÇÔ 63 Á. 10110 391-4578 piggylaaa@hotmail.com
Micky ÁÔÕé âÊÀ àØÈÔÇÒÅÑ 19/29-30 .ÃÑÊàÁÍ ÃÍàÁÍ ØÁÇÑ Á. 10330 216-7722-24 sophonmik@hotmail.com
Nik Ô ÃÐÁÑÂà ÊØÇÑÒ 266 àÔÊÐÒÃØà ÒÍáËÅÁ Á. 10120 289-4340 niknik@earthling.net
Nongmai éÍãËÁè ÃÕÂÒà ÁÂØÃÐ 987 .ÍÃØÍÑÁÃÔÃì ÒÍéÍ Á. 10700 411-2238, 412-2954  
Nop ÁÒ àÃÔÃØÅ 285/9-11 .ÃÐÃÒÁ 3 ÂÒÒÇÒ Á. 10120 294-4811-3 manopc@hotmail.com
Or ÍÍ ÍÃÊÒ àÔÇÑì 565-567 .âÊÕÂì Í.àÁÍ .ÃÊÇÃÃì (056) 221-061  
Pong Í áÊÐÇÑ àÕÂãËÁè 171/19 .ËÅâÂÔ ÅÍÑ àÒà Á. 10220 523-9329, 531-2991  
Rose Rose ÊØÀÑÇÕ ÍÁÒÂØÅ 36 .ÅÒÃéÒÇ 43 ËéÇÂÇÒ ÊÒÁàÊÍ Á. 10320 939-8020, 511-3963  

Last Updated on 5/15/98